News channel

ข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมีความสำคัญ เรามีช่องรายการทีวีข่าวให้คุณเลือกมากพอ เช่น CNN, CNBC, FOX NEWS, BLOOMBERG ที่จะให้ชาวต่างชาติที่มาพักอาศัยในประเทศไทย ไม่พลาดข่าวสารที่จำเป็นในประเทศของเขา ซึ่งจะทำให้คุณได้เป็นตัวเลือกต้นๆที่เขาเหล่านั้นจะมาพักในที่พักของคุณ